Zavod MCDD

logo_MCDD

Mladinski center Dravinjske doline

Zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske Konjice, so.p.

Kratek naziv: MCDD Slovenske Konjice, so.p.
Davčna številka: SI 10486615
Matična številka: 1861697000
TRR: SI56 6100 0001 2230 980 (Delavska hranilnica)

O zavodu

Mladinski center Dravinjske doline je na lokalnem področju začel delovati kot notranja organizacijska enota Kluba študentov Dravinjske doline leta 1999. Od leta 2003 pa smo zasebni zavod, ki aktivno deluje na področju mladine in kulture v Občini Slovenske Konjice.

Do danes smo v naši občini postali največja mladinska in nevladna organizacija.

Vizija zavoda je aktivacija mladih, spodbujanje aktivnega državljanstva, dvig kulturnih kompetenc, dvig družbene odgovornosti, spodbujanje mobilnosti mladih ter neformalno izobraževanje.

MCDD zagotavlja prostore za delovanje številnim mladinskim društvom v občini, glasbenim skupinam, pevskim zborom in ostalim organizacijam.

Na lokalnem področju smo zaznani kot pomemben akter, na nacionalni ravni dosegamo najvišje ocene med mladinskimi centri, mednarodno se umeščamo med aktivnejše mladinske organizacije.

Transparentnost delovanja

MCDD na zemljevidu

Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice

Stebri MCDD

Programski steber Mladinski center je organizator in podpornik raznih neformalnih izobraževanj za mlade.

Aktivnosti zajemajo razna področja: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Časovno so si aktivnosti precej različne od nekaj urnih do mesečnih in letnih. Steber Mladinski center nudi tudi strokovno, tehnično, vsebinsko in finančno podporo organizirani in neorganizirani mladini.

Delo se izvaja na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem področju.

Pojdi

Programski steber Patriot zajema prireditveno dvorano in gostinski del – bar.

Je prostor za izvajanje koncerte dejavnosti, gledaliških iger, razstave fotografij in slik in razne delavnice. Patriot je več kot navadna gostilna, saj mlade, ki se pri nas združujejo pritegne k ostalim aktivnostim mladinskega centra in jih tako na nevsiljiv način izobražujemo, dajemo priložnosti za udeležbo na mednarodnih aktivnostih in delamo aktivne državljane.

Prav tako je prostor, kjer mladi dobijo svojo prvo priložnost za delo, za razstavo, nastop in tako najdejo oz. krepijo svoje kompetence.

Pojdi

Programski steber Kreaktor je namenjen mladim za krepitev zaposlitvenih kompetenc in inkubiranje delovnih mest za mlade v co-working skupnosti. 

Aktivnosti zajemajo različna področja: neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti mladih ter podporno okolje za socialno podjetništvo in zadružništvo.

Aktivnosti potekajo na različnih ravneh in sicer zaposlovanja v programu javnih del, ter preko programov, ki jih izvajamo v sklopu mladinskega centra, različne delavnice, predavanja, posveti in delovne akcije.

Delujemo lokalno in nacionalno.

Pojdi

Glede na to, da smo najemniki prostorov Društva upokojencev Slovenske Konjice, smo v nenehnem stiku z aktivnostmi, ki se dotikajo več generacij. Da pa bi to sodelovanje še okrepili, si želimo pridobiti status medgeneracijskega centra in tako pospešiti razvoj tega stebra.

Pojdi