Zavod MCDD

Središče za vse ...
logo_MCDD

Mladinski center Dravinjske doline

Zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske Konjice, so.p.

Kontakt

Mladinski center Dravinjske doline

Zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske Konjice, so.p.

Naslov: Žička cesta 4a,
3210 Slovenske Konjice

Kratek naziv: MCDD Slovenske Konjice, so.p.
Davčna številka: SI 10486615
Matična številka: 1861697000
TRR: SI56 6100 0001 2230 980 (Delavska hranilnica)

O zavodu

Mladinski center Dravinjske doline je na lokalnem področju začel delovati kot notranja organizacijska enota Kluba študentov Dravinjske doline leta 1999. Od leta 2003 pa smo zasebni zavod, ki aktivno deluje na področju mladine in kulture v Občini Slovenske Konjice.

Do danes smo v naši občini postali največja mladinska in nevladna organizacija.

Vizija zavoda je aktivacija mladih, spodbujanje aktivnega državljanstva, dvig kulturnih kompetenc, dvig družbene odgovornosti, spodbujanje mobilnosti mladih ter neformalno izobraževanje.

MCDD zagotavlja prostore za delovanje številnim mladinskim društvom v občini, glasbenim skupinam, pevskim zborom in ostalim organizacijam.

Na lokalnem področju smo zaznani kot pomemben akter, na nacionalni ravni dosegamo najvišje ocene med mladinskimi centri, mednarodno se umeščamo med aktivnejše mladinske organizacije.

Stebri​MCDD

Zavod MCDD sestavlajo 4. stebri

Projekti

Projekt izvajamo v okviru Erasmus+ KA220-YOU Sodelovalna partnerstva na področju mladine 2023 v partnerstvu z Zavodom VOZIM in drugimi pridruženimi partnerji (Ofensiva Tinerilor Asociația, InnovED – Center for Education and Innovation, Asociația Nevăzătorilor din România filiala Arad, Panagia Evangelistria). Osredotoča se na preprečevanje in destigmatizacijo duševnih stisk med mladimi. Temelji na pristopu osebnih izpovedi ambasadorjev duševnega zdravja (mladi invalidi in mladi z manj priložnostmi) s pomočjo igralnih orodij. Krepi tudi zmogljivosti mladinskih delavcev in mladinskih organizacij za doseganje in vključevanje ambasadorjev duševnega zdravja v mladinsko delo.

Cilji projekta so opolnomočenje mladinskih organizacij in mladinskih delavcev z znanjem in kompetencami na področju duševnega zdravja, aktivacija in podpora invalidom in mladim z manj priložnostmi pri pridobivanju znanja in veščin za vključevanje v mladinsko delo v svojih skupnostih na področju preprečevanja in destigmatizacije duševnih stisk med mladimi ter ozaveščanje mladinskih delavcev, mladih in invalidskih organizacij ter mladih o pomenu duševnega zdravja. V sklopu projekta bomo pripravili metodologijo (priročnik) v 4 jezikih z različnimi različicami uporabe igralnih orodij za opolnomočenje mladinskih organizacij in delavcev na področju duševnega zdravja, poudarjanje moči osebnih zgodb in vključevanje različnih oblik invalidnosti kot ambasadorjev za duševno zdravje. Rezultat projekta bo tudi družbeno-marketinška kampanja s posnetki osebnih izpovedi mladih in invalidov ter informativnimi vsebinami za ozaveščanje mladinskih delavcev, organizacij in mladih posameznikov o pomenu duševnega zdravja. Izvedli bomo tudi mednarodna in nacionalna usposabljanja za mladinske delavce (trenerje) z namenom krepitve veščin in znanja na področju duševnega zdravja, da bi lahko mladim nudili učinkovitejšo podporo.

Projekt »Kul Klub« izvaja MCDD, na podlagi uspešne vloge na JR za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023. Namen projekta je krepitev kulturnih vsebin in njihovo širjenje med vse generacije s poudarkom na ranljivih skupinah in mladih (LGBT+, mladi priseljenci, mladi kmetje, mlade invalidne osebe, mlade žrtve nasilja, itd.). Še posebej se bomo zavzemali za izenačitev možnosti in priložnosti na umetniškem področju med mladino iz pretežno ruralnega okolja Dravinjske doline. V okviru projekta bomo vzpostavili štiri vsebinske kulturne stebre in metodologijo za izvajanje storitev na področju filma, gledališča, glasbe in umetniškega oz. likovnega ustvarjanja. Cilj projekta je vzpostaviti dostopne storitve na področju usposabljanja, izobraževanja, mentorstva, zasnove, priprave, izvedbe ter konzumacije kvalitetnih kulturnih in umetniških vsebin na območju Dravinjske doline. V sklopu projekta bomo sestavili vsaj štiri metodologije v letu 2023 in vsaj eno v letu 2024. Z uporabniki bomo testirali vsaj eno novo storitev v letu 2023 in vsaj 4 v letu 2024. Pri tem bomo vključili vsaj deset mladih uporabnikov v letu 2023 in vsaj petdeset v letu 2024. Kot rezultat bo nastal vsaj en produkt v letu 2023 in vsaj 7 produktov v letu 2024.  

Skupna vrednost projekta znaša 122.000,96 €, pri čimer je znesek sofinanciranja 115.656,56 €.

 

Projekt izvajamo v konzorcijskem partnerstvu Društva Novus in Mladinskega centra Dravinjske Doline (MCDD). Naša vizija je krepiti nevladni sektor v Savinjski regiji z namenom doseči samostojnost, profesionalnost in učinkovitost, ter prispevati k družbeni povezanosti. Cilji, ki smo si jih zadali za naslednjih pet let, vključujejo preoblikovanje NVO v regiji v samostojne in profesionalne akterje, vzpostavitev močnega regionalnega stičišča, učinkovito reševanje aktualnih družbenih izzivov ter zagotavljanje trajnosti našega delovanja. Program “Regionalno stičišče NOVUS” nudimo celovito podporo NVO v regiji, z informacijskimi pisarnami, usposabljanji, konferencami ter povezovanjem z odločevalci in deležniki v okolju. Skupaj s partnerji ponujamo trajnostno naravnane storitve, posebej na področju dolgožive družbe. Sodelujemo tudi z drugimi regionalnimi stičišči na nacionalni ravni, v okviru enotne blagovne znamke – zaNVO, in izvajamo skupne akcije za dobrobit nevladnega sektorja. Naš cilj je okrepiti NVO, ki bodo samozavestno delovale v svojem okolju, zagovarjale svoje interese ter prispevale k družbeni povezanosti in solidarnosti. 

Za več informacij obiščite spletno stran: https://www.sticisce-novus.si.

Program sofinancira Ministrstvo za javno upravo na JR za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 – 2023, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48 in je vreden 441.522,79 EUR.

Cilj projekta LAS »Od Pohorja do Bohorja« za vse generacije (14. 3. 2021–30. 4. 2023) je vzpostavitev šestih medgeneracijskih točk v občinah Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ureditev javne infrastrukture za medgeneracijsko povezovanje in druženje ter izboljšanje kakovosti življenja v omenjenih občinah.
Prijavitelj projekta je LAS »Od Pohorja do Bohorja«, projektno partnerstvo dopolnjujejo: Občina Dobrna, Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, Občina Oplotnica, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (enota Oplotnica), Občina Slovenske Konjice, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Mladinski center Dravinjske doline, Občina Šentjur, Topstar, Jure Godler s.p., Društvo upokojencev Šentjur, Občina Vitanje, Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, Občina Zreče, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Razvojna agencija Kozjansko.
Vrednost celotnega projekta (z DDV) je 499.560,18 EUR. Pričakovana višina sofinanciranja iz sklada ESRR je 264.623,45 EUR. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj projekta Najdi.se (1. 1. 2022–31. 12. 2023) je na digitalen, motivacijski in inovativen način pristopiti k promociji in varovanju duševnega zdravja mladih ter destigmatizaciji duševnih stisk med mladimi. Konzorcijsko partnerstvo Najdi.se sestavljata Zavod VOZIM in MCDD ob podpori pridruženih partnerjev – Nacionalni inštitut za javno zdravje in UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora. V sklopu projekta bo vzpostavljena digitalna platforma Najdi.se, ki bo vsebovala igrificirano orodje za naslavljanje tem v povezavi z duševnim zdravjem mladih. Izhodišče platforme, kot tudi kampanje na socialnih omrežjih (Instagram profil »dusozlom«), bodo zgodbe mladih, ko se ti znajdejo v stresnih situacijah. Po vzpostavitvi digitalnega orodja, bodo po osnovnih in srednjih šolah širom Slovenije izvedena motivacijska usposabljanja, ki bodo zasledovala cilje projekta. Svoje izkušnje z mladimi bodo delili_e športniki_ce paraplegiki_nje, ki so se po nesreči in življenju na invalidskem vozičku srečevali_e z veliki duševnimi stiskami in jih uspešno premagali_e. Skupna vrednost projekta je 139.979,50 €.

MCDD je zunanji partner projekta rEUral Europe (1. 3. 2021 – 1. 3. 2022), ki ga izvaja Mreža MaMa. Namen projekta je spodbujanje in promocija Evropskega parlamenta v ruralnih okoljih ter predstavitev kako odločitve, ki jih Evropski parlament sprejme, vplivajo na življenje državljanov_k.

Namen projekta »Katalizatorji – zaposlovanje mladih za družbene spremembe« (1. 2. 2020 – 15. 9. 2021) je usposabljanje mladih v okviru mladinskega dela za dva kadrovska profila, ki najbolj primanjkujeta organizacijam civilne družbe. To sta projektni_a vodja in komunikator_ka. Usposobljenih bo 120 mladih iz cele Slovenije, od tega je predviden rezultat izhod v zaposlitev za najmanj 78 vključenih. Ker se zavedamo, da brezposelnost ne izhaja samo iz nivoja zaposljivosti mladih, ampak tudi iz manka kakovostnih delovnih mest, bomo v sklopu projekta ozaveščali o pomenu mladinskega in civilno-družbenega dela. Skozi vodeno informacijsko kampanjo bomo nagovarjali odločevalce_ke, da mladim s trajnostnimi mehanizmi omogočajo dostojno delo in zaposlitev na področjih, kjer lahko prispevajo k zdravemu razvoju družbe. Projekt se izvaja v šestih regijah po Sloveniji, vodilni partner je Sindikat Mladi+, partnerji projekta pa Ljudska univerza Ormož: enota Mladinski center Ormož, Mladinski center Postojna, Mladinski center Dravinjske doline in Društvo PiNA. Skupna vrednost projekta je 236.389,10 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Strateško partnerstvo »Mreža« (1. 11. 2019 – 31. 1. 2022) obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Parterji projekta so Mladinski center Dravinjske doline, Društvo Novus, Zavod Vozim, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje in Zavod Uspešen.si. Strateško partnerstvo Mreža zastavljene izzive na eni strani rešuje s prenosom dobrih praks in z razvojem novih ter nadgradnjo obstoječih programov za opolnomočenje različnih ranljivih skupin, na drugi strani pa preko krepitve in opolnomočenja zaposlenih oseb pri partnerjih na področju celostnega projektnega managementa krepi tudi trajnost organizacij.

Pilotni nacionalni projekt »EU and Youth (EUYOU)« (1. 11. 2019 – 31. 3. 2021) je promocija državljanskih pravic mobilnih državljanov_k EU in njihova vključitev v lokalne demokratične skupnosti. Glavna ciljna skupina so državljani_ke EU, ki začasno prebivajo v državi EU, ki ni njihova matična država. Poseben poudarek je na mladih. Glavni cilj projekta je izpeljati komunikacijsko kampanjo, izobraževanja in ozaveščanje ciljnih skupin na terenu v lokalnih skupnostih in na spletu. Projekt EUYOU skupaj izvajajo Mreža MaMa, Inštitut za politični management – IPM in M Komunikacije z zunanjimi partnerji: Zavod BOB, Center mladih Koper, KMKC Kompleks, Mladinski center BIT, Celjski mladinski center, Mladinski center Dravinjske doline, Mladinski center Krško, MIKK Murska Sobota, Zavod O Škofja Loka, Mladinski center Trbovlje. V sklopu projekta bodo potekale naslednje aktivnosti: 40 dogodkov v 10-ih mladinskih centrih, vzpostavitev digitalnega svetovalnega središča, ki bo delovalo preko spletne strani projekta (www.euyou.si) in izvedba kampanje za promocijo pravic EU državljanov in ozaveščanje ciljnih skupin  preko družbenih omrežij.

 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je bil uspešen na JR »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« in je s tem v sklopu operacije Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju-1 omogočal zaposlitev eni mladi osebi v obdobju od 1. 3. do 30. 11. 2018.
Namen javnega razpisa je bil omogočiti nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odziva na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki je mladim prinesla možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavljala prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.
Oseba zaposlena v MCDD je pripravljala, izvajala in evalvirala program Šole kreativnosti, aktivnosti 3D work&shop laboratorija in skrbela za izvajanje kulturnih in drugih aktivnosti za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, razvoja kulturne zavesti pri mladih in preventive proti zdrsu v socialno izključenost in neaktivnost. Skrbela je tudi za načrtovanje, koordinacijo, izvedbo in evalvacijo informacijskega procesa v predhodno navedenih aktivnostih. Po zaključku operacije je bila oseba zaposlena še en mesec.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Mladi o duševnem zdravju

8. 7. 2024

Analogne fotografije pod istim soncem

1. 7. 2024

Legende rapa nastopile v MC Patriotu

17. 6. 2024

Yugo nostalgija v MC Patriotu

5. 4. 2024

Koncert v MC Patriotu posvečen velikanu Bobu Marleyu

25. 3. 2024

Preizkušali so se v znanju in odkrivali Nepal

18. 3. 2024

Delavnice s 3D tehnologijo

23. 4. 2018

Celjanom novo Mestno plažo

9. 3. 2018

COOPilot usposabljanje

6. 2. 2018

Pestro počitniško dogajanje

5. 5. 2021

Kreativni tudi v avgustu

1. 9. 2020

Karierni dan kot novost Poletne šole kreativnosti

22. 7. 2020