Mladinski center

Programski steber Mladinski center je organizator in podpornik raznih neformalnih izobraževanj za mlade.

Aktivnosti zajemajo razna področja: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Časovno so si aktivnosti precej različne od nekaj urnih do mesečnih in letnih. Steber Mladinski center nudi tudi strokovno, tehnično, vsebinsko in finančno podporo organizirani in neorganizirani mladini.

Delo se izvaja na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem področju.

Cilj projekta LAS »Od Pohorja do Bohorja« za vse generacije (14. 3. 2021–30. 4. 2023) je vzpostavitev šestih medgeneracijskih točk v občinah Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ureditev javne infrastrukture za medgeneracijsko povezovanje in druženje ter izboljšanje kakovosti življenja v omenjenih občinah.
Prijavitelj projekta je LAS »Od Pohorja do Bohorja«, projektno partnerstvo dopolnjujejo: Občina Dobrna, Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, Občina Oplotnica, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (enota Oplotnica), Občina Slovenske Konjice, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Mladinski center Dravinjske doline, Občina Šentjur, Topstar, Jure Godler s.p., Društvo upokojencev Šentjur, Občina Vitanje, Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, Občina Zreče, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Razvojna agencija Kozjansko.
Vrednost celotnega projekta (z DDV) je 499.560,18 EUR. Pričakovana višina sofinanciranja iz sklada ESRR je 264.623,45 EUR. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Cilj projekta Najdi.se (1. 1. 2022–31. 12. 2023) je na digitalen, motivacijski in inovativen način pristopiti k promociji in varovanju duševnega zdravja mladih ter destigmatizaciji duševnih stisk med mladimi. Konzorcijsko partnerstvo Najdi.se sestavljata Zavod VOZIM in MCDD ob podpori pridruženih partnerjev - Nacionalni inštitut za javno zdravje in UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora. V sklopu projekta bo vzpostavljena digitalna platforma Najdi.se, ki bo vsebovala igrificirano orodje za naslavljanje tem v povezavi z duševnim zdravjem mladih. Izhodišče platforme, kot tudi kampanje na socialnih omrežjih (Instagram profil »dusozlom«), bodo zgodbe mladih, ko se ti znajdejo v stresnih situacijah. Po vzpostavitvi digitalnega orodja, bodo po osnovnih in srednjih šolah širom Slovenije izvedena motivacijska usposabljanja, ki bodo zasledovala cilje projekta. Svoje izkušnje z mladimi bodo delili_e športniki_ce paraplegiki_nje, ki so se po nesreči in življenju na invalidskem vozičku srečevali_e z veliki duševnimi stiskami in jih uspešno premagali_e. Skupna vrednost projekta je 139.979,50 €.

MCDD je zunanji partner projekta rEUral Europe (1. 3. 2021 – 1. 3. 2022), ki ga izvaja Mreža MaMa. Namen projekta je spodbujanje in promocija Evropskega parlamenta v ruralnih okoljih ter predstavitev kako odločitve, ki jih Evropski parlament sprejme, vplivajo na življenje državljanov_k.

Namen projekta »Katalizatorji - zaposlovanje mladih za družbene spremembe« (1. 2. 2020 – 15. 9. 2021) je usposabljanje mladih v okviru mladinskega dela za dva kadrovska profila, ki najbolj primanjkujeta organizacijam civilne družbe. To sta projektni_a vodja in komunikator_ka. Usposobljenih bo 120 mladih iz cele Slovenije, od tega je predviden rezultat izhod v zaposlitev za najmanj 78 vključenih. Ker se zavedamo, da brezposelnost ne izhaja samo iz nivoja zaposljivosti mladih, ampak tudi iz manka kakovostnih delovnih mest, bomo v sklopu projekta ozaveščali o pomenu mladinskega in civilno-družbenega dela. Skozi vodeno informacijsko kampanjo bomo nagovarjali odločevalce_ke, da mladim s trajnostnimi mehanizmi omogočajo dostojno delo in zaposlitev na področjih, kjer lahko prispevajo k zdravemu razvoju družbe. Projekt se izvaja v šestih regijah po Sloveniji, vodilni partner je Sindikat Mladi+, partnerji projekta pa Ljudska univerza Ormož: enota Mladinski center Ormož, Mladinski center Postojna, Mladinski center Dravinjske doline in Društvo PiNA. Skupna vrednost projekta je 236.389,10 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Strateško partnerstvo »Mreža« (1. 11. 2019 – 31. 1. 2022) obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Parterji projekta so Mladinski center Dravinjske doline, Društvo Novus, Zavod Vozim, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje in Zavod Uspešen.si. Strateško partnerstvo Mreža zastavljene izzive na eni strani rešuje s prenosom dobrih praks in z razvojem novih ter nadgradnjo obstoječih programov za opolnomočenje različnih ranljivih skupin, na drugi strani pa preko krepitve in opolnomočenja zaposlenih oseb pri partnerjih na področju celostnega projektnega managementa krepi tudi trajnost organizacij.

Pilotni nacionalni projekt »EU and Youth (EUYOU)« (1. 11. 2019 – 31. 3. 2021) je promocija državljanskih pravic mobilnih državljanov_k EU in njihova vključitev v lokalne demokratične skupnosti. Glavna ciljna skupina so državljani_ke EU, ki začasno prebivajo v državi EU, ki ni njihova matična država. Poseben poudarek je na mladih. Glavni cilj projekta je izpeljati komunikacijsko kampanjo, izobraževanja in ozaveščanje ciljnih skupin na terenu v lokalnih skupnostih in na spletu. Projekt EUYOU skupaj izvajajo Mreža MaMa, Inštitut za politični management – IPM in M Komunikacije z zunanjimi partnerji: Zavod BOB, Center mladih Koper, KMKC Kompleks, Mladinski center BIT, Celjski mladinski center, Mladinski center Dravinjske doline, Mladinski center Krško, MIKK Murska Sobota, Zavod O Škofja Loka, Mladinski center Trbovlje. V sklopu projekta bodo potekale naslednje aktivnosti: 40 dogodkov v 10-ih mladinskih centrih, vzpostavitev digitalnega svetovalnega središča, ki bo delovalo preko spletne strani projekta (www.euyou.si) in izvedba kampanje za promocijo pravic EU državljanov in ozaveščanje ciljnih skupin  preko družbenih omrežij.

 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je bil uspešen na JR »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« in je s tem v sklopu operacije Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju-1 omogočal zaposlitev eni mladi osebi v obdobju od 1. 3. do 30. 11. 2018.
Namen javnega razpisa je bil omogočiti nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odziva na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki je mladim prinesla možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavljala prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.
Oseba zaposlena v MCDD je pripravljala, izvajala in evalvirala program Šole kreativnosti, aktivnosti 3D work&shop laboratorija in skrbela za izvajanje kulturnih in drugih aktivnosti za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, razvoja kulturne zavesti pri mladih in preventive proti zdrsu v socialno izključenost in neaktivnost. Skrbela je tudi za načrtovanje, koordinacijo, izvedbo in evalvacijo informacijskega procesa v predhodno navedenih aktivnostih. Po zaključku operacije je bila oseba zaposlena še en mesec.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aktualni projekti MCDD

@dusozlom

Pod okriljem projekta Najdi.se, ki ga izvajamo z Zavodom VOZIM, je nastal Instagram profil dusozlom ...
Preberi

Mreža uspešno nadaljuje z reševanjem izzivov

Strateško partnerstvo »Mreža«, ki ga sestavljamo skupaj z Zavodom Vozim iz Celja ter Društvom Novus, ...
Preberi

Mladi o pravicah EU državljanov_k

Smo pridruženi partner v projektu EUYOU, ki je pilotni projekt konzorcija slovenskih organizacij, ki je ...
Preberi

Strateško partnerstvo Mreža

V savinjski regiji smo s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za javno upravo vzpostavili strateško partnerstvo Mreža ...
Preberi

Promovirali bodo državljanske pravice

Mreža MaMa izvaja pilotni nacionalni projekt  »EUYOU«, v katerem kot partnerji sodelujemo tudi mi. Preberi ...
Preberi

Svet obarvali z različnostjo

V sklopu mednarodnega projekta »Start the change« je v decembru potekal zaključni dogodek »Obarvaj svet ...
Preberi

Heroji vozili v pižamah

V prireditvenem centru Patriot smo za mlade organizirali zadnji koncert v letu 2018. Preberi več ...
Preberi

Izbrana dela kreativnega natečaja

V mednarodnem projektu »Start the change« je potekal kreativni natečaj z nazivom »Obarvaj svet s ...
Preberi

Zaključna konferenca projekta Start the change

Mladinski center Dravinjske doline je bil od leta 2017 partner v mednarodnem projektu Start the ...
Preberi

Šola za župane

Mladinski center Dravinjske doline je v okviru projekta Regionalno stičišče Novus izvedel posvetovalno srečanje v ...
Preberi

Zadnje objave

Finača št. 30, januar – december 2018

Finača št. 30, januar – december 2018   Izšla je nova Finača, kjer si lahko preberete, ...
Preberi


Zadnje iz ''Neformalno izobraževanje'':

uči – Neformalno izobraževanje

Neformalno izobraževanje in posledično pridobivanje raznih kompetenc je za mlade ključnega pomena. Preko raznih tečajev, delavnic in predavanj imaš v Slovenskih Konjicah, da poglobiš svoja znanja na področjih, ki te zanimajo, hkrati pa spoznaš tudi teme, ki so ti neznane. Preko pridobljenih kompetenc se zvišuje tvoje zavedanje samega sebe, lažje oblikuješ svojo identiteto ter gradiš temelje za boljšo zaposljivost v prihodnosti.

Preberi več

potuje – Mednarodna mobilnost

Mednarodna mobilnost ti ponuja cenovno ugodno možnost za spoznavanje sveta okoli sebe. V mladinskem centru je mednarodna mobilnost ena pomembnih vsebin vse od leta 2006. Prinaša veliko delavnic in srečanj, ki sicer temeljijo na neformalnem izobraževanju, a je tema toliko močna, da si zasluži svojo oznako. Mednarodna mobilnost se večinoma izvaja preko programa Erasmus+. Glavni cilji so krepitev evropskega državljanstva, približevanje mobilnosti ter spodbujanje aktivnega državljanstva med mladimi.

Preberi več

Zadnje iz ''Mednarodna mobilnost'':

Zadnje iz ''Kreativnost'':

ustvarja – Kreativnost

Ustvarjaš? Ustvarjaj z nami. Mladinski center ti omogoča krepitev ročnih in drugih spretnosti. Vsekakor tistih, ki tebe zanimajo. Če jih ni v spodnjih člankih nas kontaktiraj in bomo skupaj pripravili.

Preberi več

je prostovoljec – Prostovoljstvo

Biti prostovoljec je nepozabna izkušnja, ki posamezniku prinaša notranje zadovoljstvo, hkrati pa tudi pomembne izkušnje. Mladinski center skrbi za aktivacijo prostovoljcev na Žički cesti 4a v Slovenskih Konjicah, hkrati pa mladim pomaga pri vzpostavljanju kontakta z drugimi organizacijami. Pridruži se največji ekipi!

Preberi več

Zadnje iz ''Prostovoljstvo'':

debatira in komunicira – Dialog

Dialog mladim omogoča stik z odločevalci (razne organizacije in ustanove, občina, država, EU, …). Pomembno je namreč, da se glas mladih sliši. Ker pa mladi pogosto ne poznajo procesov odločanja v raznih strukturah, je mladinski center tisti, ki poskrbi za strukturiran dialog. Strukturiran dialog se nanaša na različne teme, ki so pomembne mladim in se torej prilagaja željam in potrebam le teh.

[ap_button

Preberi več

Zadnje iz ''Dialog'':

svetuje – Projektna pisarna

Mladinski delavci si rade volje vzamejo čas in prisluhnejo tvojim idejam. Poleg časa, ki ti ga namenijo pa imajo tudi veliko znanja s področja prijav potencialnih idej na različne razpise. Pomagajo in svetujejo tako mladim kot tudi mladinskim organizacijam. Imaš idejo? Pridi in jo uresničimo skupaj!

  • Prinesi idejo
  • Svetovanje in prenos dobrih praks

pomaga – Servisne storitve

Mladinski center ti na Žički cesti 4a nudi tudi nekaj storitev, ki jih morebiti potrebuješ že danes?

  • Podpora mladinskim organizacijam
  • Fotokopiranje, skeniranje in vezava
  • Izdelava brošk
  • Najem prostorov
  • Najem opreme
  • Plakatiranje