Mladinski center
Mladinski center Slovenske Konjice

O digitalni komunikaciji

20. 2. 2023

O vodenju in organizaciji ‘podvigov’

30. 1. 2023

Do novih spretnosti preko spleta

7. 5. 2020

Mladi o aktivnem državljanstvu

10. 2. 2020

Pestro počitniško dogajanje

5. 5. 2021

Kreativni tudi v avgustu

1. 9. 2020

Karierni dan kot novost Poletne šole kreativnosti

22. 7. 2020

Kreativni na spletu

7. 5. 2020

Spoznavali so vesolje, ptice, sebe, …

6. 2. 2023

Kreativni na spletu

7. 5. 2020

Ustvarjalen zaključek počitnic

4. 9. 2019

Iz glave na papir

27. 12. 2018

Žinkana širi dobre vibracije

14. 6. 2021

Mladi o aktivnem državljanstvu

25. 2. 2019

Mladi načrtujejo spremembe

19. 3. 2018

Kreativno med zimskimi počitnicami 2018

7. 3. 2018

Programski steber Mladinski center je organizator in podpornik raznih neformalnih izobraževanj za mlade.

Aktivnosti zajemajo razna področja: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Časovno so si aktivnosti precej različne od nekaj urnih do mesečnih in letnih. Steber Mladinski center nudi tudi strokovno, tehnično, vsebinsko in finančno podporo organizirani in neorganizirani mladini.

Delo se izvaja na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem področju.

Delovni čas

ponedeljek- petek
7.00 – 15.00
sobota – nedelja
zaprto

Telefon: +386 3 759 13 20
Mail: info@mcdd.si

Projekti

Kuhala se je župa, sukal pa disko

18. 5. 2023

@dusozlom

23. 3. 2022

Mreža uspešno nadaljuje z reševanjem izzivov

27. 12. 2021

Mladi o pravicah EU državljanov_k

13. 7. 2020

Cilj projekta LAS »Od Pohorja do Bohorja« za vse generacije (14. 3. 2021–30. 4. 2023) je vzpostavitev šestih medgeneracijskih točk v občinah Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ureditev javne infrastrukture za medgeneracijsko povezovanje in druženje ter izboljšanje kakovosti življenja v omenjenih občinah.
Prijavitelj projekta je LAS »Od Pohorja do Bohorja«, projektno partnerstvo dopolnjujejo: Občina Dobrna, Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, Občina Oplotnica, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (enota Oplotnica), Občina Slovenske Konjice, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Mladinski center Dravinjske doline, Občina Šentjur, Topstar, Jure Godler s.p., Društvo upokojencev Šentjur, Občina Vitanje, Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, Občina Zreče, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Razvojna agencija Kozjansko.
Vrednost celotnega projekta (z DDV) je 499.560,18 EUR. Pričakovana višina sofinanciranja iz sklada ESRR je 264.623,45 EUR. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj projekta Najdi.se (1. 1. 2022–31. 12. 2023) je na digitalen, motivacijski in inovativen način pristopiti k promociji in varovanju duševnega zdravja mladih ter destigmatizaciji duševnih stisk med mladimi. Konzorcijsko partnerstvo Najdi.se sestavljata Zavod VOZIM in MCDD ob podpori pridruženih partnerjev – Nacionalni inštitut za javno zdravje in UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora. V sklopu projekta bo vzpostavljena digitalna platforma Najdi.se, ki bo vsebovala igrificirano orodje za naslavljanje tem v povezavi z duševnim zdravjem mladih. Izhodišče platforme, kot tudi kampanje na socialnih omrežjih (Instagram profil »dusozlom«), bodo zgodbe mladih, ko se ti znajdejo v stresnih situacijah. Po vzpostavitvi digitalnega orodja, bodo po osnovnih in srednjih šolah širom Slovenije izvedena motivacijska usposabljanja, ki bodo zasledovala cilje projekta. Svoje izkušnje z mladimi bodo delili_e športniki_ce paraplegiki_nje, ki so se po nesreči in življenju na invalidskem vozičku srečevali_e z veliki duševnimi stiskami in jih uspešno premagali_e. Skupna vrednost projekta je 139.979,50 €.

MCDD je zunanji partner projekta rEUral Europe (1. 3. 2021 – 1. 3. 2022), ki ga izvaja Mreža MaMa. Namen projekta je spodbujanje in promocija Evropskega parlamenta v ruralnih okoljih ter predstavitev kako odločitve, ki jih Evropski parlament sprejme, vplivajo na življenje državljanov_k.

Namen projekta »Katalizatorji – zaposlovanje mladih za družbene spremembe« (1. 2. 2020 – 15. 9. 2021) je usposabljanje mladih v okviru mladinskega dela za dva kadrovska profila, ki najbolj primanjkujeta organizacijam civilne družbe. To sta projektni_a vodja in komunikator_ka. Usposobljenih bo 120 mladih iz cele Slovenije, od tega je predviden rezultat izhod v zaposlitev za najmanj 78 vključenih. Ker se zavedamo, da brezposelnost ne izhaja samo iz nivoja zaposljivosti mladih, ampak tudi iz manka kakovostnih delovnih mest, bomo v sklopu projekta ozaveščali o pomenu mladinskega in civilno-družbenega dela. Skozi vodeno informacijsko kampanjo bomo nagovarjali odločevalce_ke, da mladim s trajnostnimi mehanizmi omogočajo dostojno delo in zaposlitev na področjih, kjer lahko prispevajo k zdravemu razvoju družbe. Projekt se izvaja v šestih regijah po Sloveniji, vodilni partner je Sindikat Mladi+, partnerji projekta pa Ljudska univerza Ormož: enota Mladinski center Ormož, Mladinski center Postojna, Mladinski center Dravinjske doline in Društvo PiNA. Skupna vrednost projekta je 236.389,10 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Strateško partnerstvo »Mreža« (1. 11. 2019 – 31. 1. 2022) obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Parterji projekta so Mladinski center Dravinjske doline, Društvo Novus, Zavod Vozim, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje in Zavod Uspešen.si. Strateško partnerstvo Mreža zastavljene izzive na eni strani rešuje s prenosom dobrih praks in z razvojem novih ter nadgradnjo obstoječih programov za opolnomočenje različnih ranljivih skupin, na drugi strani pa preko krepitve in opolnomočenja zaposlenih oseb pri partnerjih na področju celostnega projektnega managementa krepi tudi trajnost organizacij.

Pilotni nacionalni projekt »EU and Youth (EUYOU)« (1. 11. 2019 – 31. 3. 2021) je promocija državljanskih pravic mobilnih državljanov_k EU in njihova vključitev v lokalne demokratične skupnosti. Glavna ciljna skupina so državljani_ke EU, ki začasno prebivajo v državi EU, ki ni njihova matična država. Poseben poudarek je na mladih. Glavni cilj projekta je izpeljati komunikacijsko kampanjo, izobraževanja in ozaveščanje ciljnih skupin na terenu v lokalnih skupnostih in na spletu. Projekt EUYOU skupaj izvajajo Mreža MaMa, Inštitut za politični management – IPM in M Komunikacije z zunanjimi partnerji: Zavod BOB, Center mladih Koper, KMKC Kompleks, Mladinski center BIT, Celjski mladinski center, Mladinski center Dravinjske doline, Mladinski center Krško, MIKK Murska Sobota, Zavod O Škofja Loka, Mladinski center Trbovlje. V sklopu projekta bodo potekale naslednje aktivnosti: 40 dogodkov v 10-ih mladinskih centrih, vzpostavitev digitalnega svetovalnega središča, ki bo delovalo preko spletne strani projekta (www.euyou.si) in izvedba kampanje za promocijo pravic EU državljanov in ozaveščanje ciljnih skupin  preko družbenih omrežij.

 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je bil uspešen na JR »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« in je s tem v sklopu operacije Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju-1 omogočal zaposlitev eni mladi osebi v obdobju od 1. 3. do 30. 11. 2018.
Namen javnega razpisa je bil omogočiti nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odziva na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki je mladim prinesla možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavljala prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.
Oseba zaposlena v MCDD je pripravljala, izvajala in evalvirala program Šole kreativnosti, aktivnosti 3D work&shop laboratorija in skrbela za izvajanje kulturnih in drugih aktivnosti za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, razvoja kulturne zavesti pri mladih in preventive proti zdrsu v socialno izključenost in neaktivnost. Skrbela je tudi za načrtovanje, koordinacijo, izvedbo in evalvacijo informacijskega procesa v predhodno navedenih aktivnostih. Po zaključku operacije je bila oseba zaposlena še en mesec.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Parnterji in sofinancerji:

Kaj počnemo?

Dejavnosti in področja delovanja.