Razpis za direktorja (m/ž) zavoda Mladinski center Dravinjske doline

Svet zavoda Mladinskega centra Dravinjske doline, na podlagi 17. člena Statuta Mladinskega centra
Dravinjske doline in sklepom s 1. redne seje Sveta zavoda Mladinski center Dravinjske doline z dne
27. 12. 2017, objavlja javni razpis za mesto direktorja Mladinskega centra Dravinjske doline.

Kandidati/kandidatke (v nadaljevanju: kandidati) morajo oddati vlogo v 8 dneh od objave tega razpisa.
K pisni vlogi morajo kandidati predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev v izvirniku ali v overjenem
prepisu.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje, določene s statutom zavoda Mladinski center
Dravinjske doline:

  • VII. stopnja izobrazbe in vsaj dve leti delovnih izkušenj ali V. stopnja izobrazbe in vsaj 5 let
    izkušenj pri delu v študentskih ali mladinskih organizacijah,
  • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
  • managerska znanja in veščine,
  • aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.4

Zaželeno je, da kandidat k prijavi predloži tudi vizijo razvoja zavoda Mladinski center Dravinjske
doline. Čas, za katerega bo imenovan direktor zavoda Mladinski center Dravinjske doline, je mandat direktorja,
ki traja štiri (4) leta.

Vlogo je potrebno oddati osebno v tajništvu MCDD ali priporočeno po pošti na naslov: Mladinski
center Dravinjske doline, Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom Razpis direktor –
ne odpiraj.

Neizbrani kandidati bodo v roku trideset (30) dni prejeli obvestilo o izboru ter oddano vlogo na naslov
svojega stalnega prebivališča.

Slovenske Konjice, 28. 12. 2017

Svet zavoda MCDD
Jernej Štromajer, predsednik