Lokalni program za mladino

Občina Slovenske Konjice je skupaj z Mladinskim centrom Dravinjske doline (MCDD), v ponedeljek, 12. 3. 2018, v Christianini sobi Dvorca Trebnik v Slovenskih Konjicah, organizirala predstavitev 1. Lokalnega programa za mladino v Občini Slovenske Konjice za obdobje 2018 – 2022. Predstavljena je bila časovnica priprave dokumenta in ukrepi, ki so nastali preko narejene analize potreb mladih in fokusnih skupin. Lokalni program zajema 9. strateških ciljev in 20. ukrepov. Cilji, ki so zajeti so naslednji:

Strateški cilj 1: Zagotavljanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju

Strateški cilj 2: Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za prostočasne, družbeno-kulturne in športne dejavnosti

Strateški cilj 3: Razvoj mladinskega turizma

Strateški cilj 4: Izboljšanje pogojev za zaposlovanje mladih

Strateški cilj 5: Bivanjske razmere mladih

Strateški cilj 6: Okrepitev kompetenc in znanj mladih

Strateški cilj 7: Izboljšanje pogojev za participacijo mladih

Strateški cilj 8: Spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa

Strateški cilj 9: Krepitev mednarodne mobilnost mladih

Župan občine Slovenske Konjice, Miran Gorinšek, je med uvodnimi besedami izpostavil pomembnost takšnega programa za lokalo okolje in podal pozitivno popotnico k uresničevanju ukrepov. Program je podrobno predstavila direktorica MCDD, Neža Pavlič Brečko, ki je še posebej poudarila pomembnost medsektorskega urejanja mladinskega področja in povezovanja med vsemi akterji v mladinskem sektorju. Nadalje sledi obravnava predloga programa na Odboru za mladino in na Občinskem svetu Občine Slovenske Konjice.

Priprava programa je potekala znotraj projekta Regionalno stičišče Novus, ki ga sofinancirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (E.N.)